Term:Symptomatic/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Objawowy

Related terms

 • (antonim) bezobjawowy
 • (typem jest) pełnoobjawowy

Normative

Encyclopaedic information

Objawy: Wyczerpanie, astenia, gorączka >38°C, kaszel i duszność. Kliniczne i radiologiczne cechy zajęcia płuc. Ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego pacjent wymaga monitorowania i działań przyspieszających eliminację zakażenia SARS-CoV-2. Brak klinicznych lub laboratoryjnych cech niewydolności oddechowej (SpO2 >90-92%).

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

Z uwagi na fakt, że objawowa infekcja SARS-CoV-2 przebiega z wysoką gorączką, bez wykonania badań diagnostycznych trudno odróżnić pierwsze objawy COVID-19 od gorączki neutropenicznej.

Source: https://journals.viamedica.pl/public/site/images/acielecka/Nowotwory_2020_2_ANG_COVID.pdf

Examples

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne – jako przypadek możliwy powinien zostać zaklasyfikowany każdy objawowy przypadek podejrzenia COVID-19 zgłoszony przez lekarza, w którym nie zlecono wykonania badań laboratoryjnych.

Source: https://www.gov.pl/attachment/0f4fb700-54a8-4748-9fae-384b382b60ee

Warunkowe zalecenie monitorowania odczytów pulsoksymetru w domu jako części pakietu opieki, w tym edukacji pacjenta i świadczeniodawcy oraz odpowiedniej obserwacji u objawowych pacjentów z COVID-19 i z czynnikami ryzyka progresji do ciężkiej postaci choroby, którzy nie są hospitalizowani (bardzo niska pewność dowodów).

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

W celu wykrycia ostrego zakażenia SARS-CoV-2 u osób objawowych WHO ustaliła minimalną granicę wykrywalności dla testów antygenowych równą 10^6 (dopuszczalna) lub 10^4 (pożądana) kopii wirusa/ml.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

Collocations

 • przypadek objawowy
 • osoba objawowa
 • chory objawowy
 • objawowe zakażenie SARS-CoV-2
 • objawowy przebieg zakażenia
 • objawowa infekcja
 • stadium objawowe
 • leczenie objawowe

Keyness

 • objawowy: 298

Research

Examples

Wyniki ujemne lub wątpliwe u pacjentów objawowych wymagają potwierdzenia metodą RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Przypadki te umykają raportowaniu objawowych postaci zakażenia.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/epidemiology-of-tick-borne-encephalitis-in-poland-2010-2019-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-notified-incidence-of-the-disease-epidemiologia-kleszczowego-zapalenia-mozgu-w-polsce-w-latach-2010-2019-i-wplyw-pandemii-covid-19-na-raportowana-za?lang=pl

W praktyce oznacza to testowanie osób objawowych oraz osób ze zbiorowości o potencjalnie dużej prewalencji COVID-19, w tym ognisk zakażenia.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Collocations

 • osoba objawowa
 • pacjent objawowy
 • chorzy objawowi
 • przypadek objawowy
 • zakażenie objawowe
 • kryterium objawowe
 • przebieg objawowy zakażenia
 • objawowa infekcja
 • objawowe zakażenie
 • objawowa postać zakażenia
 • objawowy epizod infekcji
 • skąpo objawowa (osoba)

Keyness

 • objawowy: 108

Press

Description

Koncentracja na testowaniu pacjentów objawowych (z gorączką, dusznością i innymi objawami charakterystycznymi dla COVID-19)

Source: https://tvn24.pl/najnowsze/sh7f6o-Strategia-walki-z-pandemi%C4%85-COVID-19-na-jesie%C5%84-2020/strategia.pdf

Examples

Jak poinformowano, preparaty wykazują dużą skuteczność w zapobieganiu objawowym infekcjom u dzieci i nie spowodowały żadnych nieoczekiwanych problemów.

Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepionka-na-koronawirusa-moderna-nasza-szczepionka-w-wiekszosci-skuteczna-u-dzieci-w-wieku-6-11-lat-5465695

Osoby objawowe zarażają 3-4 razy silniej niż osoby bezobjawowe.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepionka-przeciw-covid-19-doktor-pawel-grzesiowski-i-koronawirus-konkret24-obalaja-mity-4737652

Collocations

 • pacjent objawowy
 • osoba objawowa
 • objawowa infekcja
 • przenosić koronawirusa w sposób bezobjawowy

Keyness

 • objawowy: >1000 (objawy: 890)

Comments

Examples

Jak to szczepionki miały chronić przed zarażeniem... potem przed objawowym chorowaniem... potem przed zgonem.

Collocations

 • chorować objawowo
 • przechodzić koronawirusa objawowo
 • przypadek objawowy
 • osoba objawowa
 • objawowe zakażenie SARS-CoV-2
 • objawowy przebieg zakażenia
 • objawowa infekcja
 • stadium objawowe
 • leczenie objawowe

Keyness

 • objawowy: 381